اینجا چه خبر است؟

اینجا! منظورم سایت نیست. منظورم چیزی بین دل و مغز است. یعنی می‌خواهم همان جوابی را بدهم که آدم‌ها در پاسخ به “حالت چطور است؟” باید به هم بگویند. مختصر و مفید “خوب نیستم!”. همیشه فکر می‌کردم آدم‌هایی که می‌گویند خوب نیستند آنقدرها هم حالشان بد نیست، احتمالاً برای جلب توجه می‌گویند “بد نیستم”، طوری … ادامه ی مطلب